Informace o 1. změně PKS SŽDC, s.o. – jednání 3.6.2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – o 1. změně PKS SŽDC 2014 – 3. 6. 2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – o 1. změně PKS SŽDC 2014 – 3. 6. 2014
Jednání bylo zahájeno za účasti nového generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého. Odborové organizace setrvaly na svých stanoviscích vůči návrhu zaměstnavatele na 1. změnu PKS SŽDC 2014. OSŽ předložilo vlastní návrh řešení změny způsobu odměňování, postavený na garanci zvýšení přislíbené základní sazby výkonové odměny v dohodě místně příslušných odborových organizací a organizační složky. Z vyjádření zástupců ostatních odborových organizací vyplývá sblížení stanovisek k předloženému návrhu, ale nedošlo ke shodě. Zaměstnavatel se k předloženému návrhu vyjádří na dalším jednání v pondělí 23. 6. 2014 na základě analýzy dopadů do objemu čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů.
Byly projednány směrnice pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření a směrnice pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění (směrnice SŽDC č. 29 a č. 39) a metodický pokyn k předpisu SŽDC Bp1 O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Byl předložen návrh na upřesnění postupu při čerpání FKSP.
 
J. Skopový
Záložka pro permanentní odkaz.