Poznámka k výměně In Karet

FV a GR SOSaD se na svém jednání pozastavila nad skutečností, že všichni držitelé In karty při povinné výměně musí uhradit poplatek 100,- Kč. Tato sazba je v tarifu určena na pořízení duplikátu In karty a dle našeho názoru se v tomto případě o duplikát nejedná. Není to výměna z důvodu ztráty, odcizení případně poškození karty. Byl proto zaslán dopis na GŘ ČD, a.s., ve kterém žádáme o prominutí poplatku za duplikát In karty. V odpovědi, zaslané ředitelem odboru personálního Ing. Veselým, byla naše žádost zamítnuta.

FV a GR SOSaD se na svém jednání pozastavila nad skutečností, že všichni držitelé In karty při povinné výměně musí uhradit poplatek 100,- Kč. Tato sazba je v tarifu určena na pořízení duplikátu In karty a dle našeho názoru se v tomto případě o duplikát nejedná. Není to výměna z důvodu ztráty, odcizení případně poškození karty. Byl proto zaslán dopis na GŘ ČD, a.s., ve kterém žádáme o prominutí poplatku za duplikát In karty. V odpovědi, zaslané ředitelem odboru personálního Ing. Veselým, byla naše žádost zamítnuta. V odůvodnění zní:“ žadatelé o výměnu (žádost o duplikát) In Karty s aktivovanými jízdními výhodami ČD jsou povinni uhradit příslušný poplatek ve výši 100,- Kč v souladu s Opatřením čj. 59145/2013 O22 za úkony se služební In kartou ČD a prováděcím předpisem o zaměstnaneckých jízdních výhodách ČD OK 10 (bod 78) za výrobu duplikátu In Karty. Zpoplatnění je stanoveno dle uvedeného opatření důvody: skončení platnosti IN Karty a v případech neaktuální fotografie též Změna vizualizovaných údajů na In Kartě“. Nejedná se tedy o důvody na straně zaměstnavatele, nýbrž držitele In Karty. Poplatek dle uvedeného opatření nehradí zaměstnanec, jemuž byla vydána karta se služební aplikací (karta bez jízdních výhod jako součást zaměstnaneckého průkazu s Kartou oprávnění).
Z výše uvadaných důvodů nelze Vaší žádosti vyhovět, neboť znění předpisu je závazné a české dráhy jej musí striktně dodržovat.“
Je s podivem, jak může zaměstnanec ovlivnit datum platnosti vytištěný na kartě. A argument „neaktuální fotografie“ je u většiny zaměstnanců též neaktuální, pokud se nejedná o rodinné příslušníky, především děti.

J. Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.