Sociální fond ČD Cargo

S podepsáním PKS na rok 2024 a v souvislosti se změnami v daňové oblasti se budou měnit i podmínky v Zásadách hospodaření se Sociálním fondem.  Nově budou stanoveny  podmínky pro čerpání příspěvku ze SF JOS dle  nové právní úpravy.  V současné době lze ode dne   16.1.2023  čerpat příspěvek z centrálního fondu na rodinnou rekreaci pro zaměstnance ČD Cargo a to z katalogu   ČD travel.

Výše příspěvku z C – SF :  tuzemská a zahraniční rekreace  – příspěvek ve výši 50 % z ceny  maximálně 5 000,- Kč (zaměstnanec a rodinní příslušníci – pouze děti)
TDM , LOP  – příspěvek ve výši 50 % z ceny   maximálně 3 000,- Kč (účastník tábora – pouze děti )

Platí opět zásada, pokud si zaměstnanec  požádá o rekreaci z C – SF nemůže si již žádat o  příspěvek na rekreaci ze SF JOS.

ČD Cargo  od 1.1.2024 nebude poskytovat příspěvek :

  1. manželovi/manželce, registrovaný partner/partnerka, žijící se zaměstnancem, ve společné domácnosti;
  2. druhovi, družce
  3. důchodcům

 ČD Cargo  od 1.1.2024 bude poskytovat příspěvek pouze :

       Zaměstnancům ČDC :

 v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou,

 v pracovním poměru s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou,

  dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce nebo práce v odborových organizacích, který pobírá mzdu ze mzdových prostředků ČDC, a.s.

  na mateřské nebo rodičovské dovolené.

   Rodinným příslušníkům  – děti

  děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení 26 let (včetně, tzn., že v době podání žádosti o příspěvek ze SF ČDC musí splňovat tuto podmínku), jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce.

Pokud nebyl zaměstnanec zbaven rodičovských práv, potom se za děti považují:

    děti vlastní,

    děti, které se zaměstnancem žijí ve společné domácnosti:

    děti osvojené,

    děti, které byly zaměstnancem převzaty do péče nahrazující péči rodičů,

    děti manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky, druha/ družky.

Předpoklad zveřejnění nových Zásad je   březen 2024 včetně přídělu finančního rámce  pro JOS .

Záložka pro permanentní odkaz.