Informace z jednání OC a zaměstnavatele SŽ

Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 23. 8. 2021

I dnes bylo hlavním tématem společného jednání rozdělení dalších finančních darů
z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.
Ke dni 23. 8. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021
a červenec 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem
2 628 212,44 Kč, z nichž bylo 1 100 000 Kč rozděleno na jednání pracovní skupiny v měsíci
červenci 2021.
Společná pracovní komise rozdělila při dnešním jednání mezi 13 nejpostiženějších kolegyň
a kolegů podle míry neobyvatelnosti obydlí a výše vzniklé škody celkem 1 470 000 Kč
formou další zálohy finančního daru. Těmto zaměstnancům bude opět předložena
k podpisu dohoda o poskytnutí daru.
Zaměstnavatel a odborové centrály opakovaně vyjadřují velké poděkování všem
dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k dalšímu
projevení solidarity i v následujícím posledním měsíci konání veřejné sbírky
(stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za měsíc srpen). Celková
aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici
32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců.

Záložka pro permanentní odkaz.