Jednání vedení ČDC se zástupci sociálních partnerů 16.9.2021

Ing. Tomáš Tóth informoval přítomné zástupce sociálních partnerů o:
• vývoji hospodaření společnosti za první pololetí roku 2021
o vývoj tržeb a jejich vývoj v jednotlivých komoditách
• výhled hospodaření společnosti v druhém pololetí roku 2021,
• získávání nových obchodních případů

Mgr. Aneta Miklášová informovala přítomné zástupce sociálních partnerů o tom, že představenstvo na
svém zasedání dne 8.9.2021 schválilo záměr organizační změny na úseku obchodu. Jedná se o vytvoření
nového oddělení Business Developmentu. Vytvoření tohoto oddělení má zejména za cíl se zaměřit na
zahraniční obchod, který je při expanzi ČDC. Dále prezentovala návrh interní normy PERs-48-B-2021 Jednotkové technologické časy

ŘO10 poskytla následující informace:
• o přípravě kolektivního vyjednávání a technické změně PKS 2021/2022 z důvodu novely
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,
• uzavření provozu léčebného domu NIVA v Luhačovicích,

Záložka pro permanentní odkaz.