Potvrzení o studiu dětí pro účely jízdních výhod

Upozorňujeme všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. 10. 2014 potvrzení o studiu pro školní rok 2014/2015.

Upozorňujeme všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. 10. 2014 potvrzení o studiu pro školní rok 2014/2015.
Vzhledem k tomu, že je agenda jízdních výhod oddělena od úlohy používané na mzdové účtárně, kde jsou evidována potvrzení o studiu v případě dětí starších 18 let, nelze zajistit vzájemnou vazbu a pro účely dokladování nároku na jízdní výhody musí být potvrzení o studiu duplicitně doloženo personalistce (kopie potvrzení je dostačující).
Povinnost doložit výše uvedené potvrzení platí pro všechny oprávněné osoby (tzn. zaměstnanci, důchodci, zaměstnanci externích společností, pozůstalí), které uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let.
Následně musí být do 7. 11. 2014 všechna doložená potvrzení o studiu zapsána do úlohy 14054 Zaměstnanecké jízdní výhody (dále jen úloha 14054). Konkrétní postup zápisu potvrzení do úlohy 14054 je uveden v uživatelské příručce.
Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v příslušném informačním systému odebrán a aplikace železniční průkazka na In-kartě zablokována do 31. 8. 2015. V případě použití této In-karty bude její držitel považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu! Při dodatečném doložení potvrzení lze obnovit nárok na jízdní výhody za úhradu manipulačního poplatku 200 Kč.
Jestliže dítě studium ukončilo nebo přerušilo, nárok na jízdní výhody zaniká. V tomto případě je povinností oprávněné osoby tuto skutečnost neprodleně nahlásit na personálním útvaru dle své evidence. V případě přerušení studia je možné požádat o úschovu jízdních výhod a při opětovném zahájení studia lze po předložení příslušného potvrzení vydat jízdní výhody z úschovy bez poplatku.
Pokud oprávněná osoba neoznámí ukončení či přerušení studia dítěte, jedná se dle předpisu ČD Ok 10 o zneužití jízdních výhod, a to s následkem odnětí jízdních výhod na minimální dobu jednoho roku jak oprávněné osobě, tak všem rodinným příslušníkům.
Pro informaci uvádíme následující: – děti, které dosáhnou věku 16 let do ukončení prolongace r. 2015 (tzn. do 28. 2. 2015) → potvrzení o studiu dokládají do 31. 10. 2014, – děti, které dosáhnou věku 16 let po ukončení prolongace r. 2015 (tzn. od 1. 3. 2015 a dále) → doloží potvrzení o studiu v září/říjnu 2015 (potvrzení o studiu na školní rok 2015/2016).

Záložka pro permanentní odkaz.