Výpis z jednání FV a GR SOSaD

Dne 9. 3. 2017 se konalo zasedaní všech FV SOSaD. Jednání se zúčastnil JUDr. I. Veselý, ředitel odboru O 10 GŘ. JUDr. Veselý ocenil „nadstandardní“ průběhu kolektivního vyjednávání, která, dle názoru zaměstnavatele, přinesla zajímavé benefity. Dále proběhla diskuse na téma „půjčovna vlaků“, která je v tuto chvíli vládou definitivně uzavřena. Není jasné, co bude po 2019, kdy končí smlouvy se státem. Problém spočívá v liberalizaci a otvírání trhu jiným dopravcům. Národní dopravce je 100% vlastněn státem a stát má povinnost poskytovat dopravní obslužnost občanům.

Dne 9. 3. 2017 se konalo zasedaní všech FV SOSaD. Jednání se zúčastnil JUDr. I. Veselý, ředitel odboru O 10 GŘ. JUDr. Veselý ocenil „nadstandardní“ průběhu kolektivního vyjednávání, která, dle názoru zaměstnavatele, přinesla zajímavé benefity. Dále proběhla diskuse na téma „půjčovna vlaků“, která je v tuto chvíli vládou definitivně uzavřena. Není jasné, co bude po 2019, kdy končí smlouvy se státem. Problém spočívá v liberalizaci a otvírání trhu jiným dopravcům. Národní dopravce je 100% vlastněn státem a stát má povinnost poskytovat dopravní obslužnost občanům. Máme 14 krajů s rozdílnou infrastrukturou, geografickou polohu apod. a každý kraj má jiné představy o dopravní obslužnosti. Novela zákona o ČD s účinností od 1. 4. 2017 je doprovázena zákonem „o regulátorovi“ (nadnárodní úřad regulující problematiku, spory na železnici, vodní a letecké dopravě). V zákoně nejsou stanoveny podmínky provozování úřadu, počty zaměstnanců apod., ale od 1. 4. má již rozhodovat o sporech, což přinese problémy. Obecně se předpokládá, že bude mít 20-30 zaměstnanců. Novela zákona o ČD je stěžejním zákonem přikazující dominantnímu dopravci od 1. 4. 2017 umožnit využívat veškerých svých zařízení a technologií ostatním dopravcům (skladovací, vybavovací prostory, myčky, vyhřívané stojan apod.). V extrémní podobě je možné, že od 1. 4. budou soukromí dopravci požadovat umytí, vyčištění, dotankování apod. a pokud tak nebude, budou následovat stížnosti na neplnění povinností ČD dle zákona či u regulátora na neplnění povinností. Představenstvo společnosti zřídilo „Zařízení služeb“ jako samostatnou organizační složku, která bude tyto služby zajišťovat. Činnosti by měli být zabezpečovány stávajícími zaměstnanci Po vyhodnocení ve 2. pololetí se počítá cca s 23 zaměstnanci. Režijní výhody končí v letošním roce 2017 a ČD musí zahájit jednání s MD o podobě tarifu na další období, komplikovaná bude i cena zaměstnaneckého jízdného po roce 2018. Jsou různé cesty řešení, od zrušení jízdních výhod, omezení, či uznávání všemi dopravci.
FV SOSaD při ČD projednal dále tyto materiály:
– Předdůchod a jízdní výhody – řešeno úpravou předpisu ČD Ok 9 – bez připomínek,
– vyhodnocení PKS za rok 2016 – bez podnětů
– Sborník SR 14, Dokument č. 20 – Opatření k rušení, zavádění pokladen, stanovení prodejních dob pokladen, zapojení smluvních prodejců a sankcím vůči smluvním prodejcům
Byla podepsána smlouva o sociálním fondu a uvolňování odborových funkcionářů

Na základě jednání FV SOSaD při ČDC bylo vyvoláno osobní jednání s ředitelem PJ Ústí n. Labem Ing. P. Vejsem. Tématem jednání bylo řešení nesystémových kroků v zaměstnanosti ČDC, nedostatek pracovníků na některých pracovištích, jejich nezastupitelnost a neúměrná délka některých zaměstnanců v zácviku k vykonání patřičných zkoušek.
Proběhlo jednání ke směrnici PERs45-B-2011 Příručka BOZP a PERs22-B-2008 Směrnice k poskytování OOPP – možnosti nahrazení zimního kabátu s vložkou zateplenou halenou.

Na jednání FV SOSaD při SŽDC se zástupce zaměstnavatele omluvil. Samostatně byly projednány tyto materiály:
– 11308/2017 – SŽDC-GŘ-O10 Příspěvek z C-FKSP pro RP při účasti na KOP v roce 2017
– 53258/2016-SŽDC O10 Smlouva o obstarání a zajištění sportovních, kulturních akcí
– 5349/2013-OSB Shrnutí manuálu systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy u SŽDC
– vyhodnocení plnění PKS za rok 2016
– rozpis plánu mzdových prostředků nárok 2017
Byla projednána informace o účasti předsedy svazu na jednání se zaměstnavatelem dne 24. 2. 2017, kde byla projednávána témata, která nebyla zaslána OC v předstihu k prostudování. Předseda svazu vyjádřil negativní stanovisko k takovému postupu.
SOSaD bude podporovat otevření katalogu prací, který byl zaměstnavateli navržen ADP.

GR se zabývala přípravou III. sjezdu SOSaD a to především jednacím a volebním řádem a zajištěním organizace sjezdu.

J. Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.